Keine Navigationsleiste auf der linken Seite? Abhilfe

Zugteilnehmer 2012

Fotos: Marco Blömer

02_musketiere.jpg
03_aerm_soeck.jpg
04_hoeppemoetzjer.jpg
05_letzte_minut.jpg
06_fruende_rut_wiess.jpg
07_fastelovendspoepcher.jpg
08_hunnen.jpg
09_kerp.jpg
11_baerenstark.jpg
12_prummetaat.jpg
13_nie_doheim.jpg
14_naaksuehle.jpg
15_negerkoepp.jpg
16_baerenfang.jpg
17_kuett_noch.jpg
18_jivelshoehner.jpg
19_schloppkrade.jpg
berngen.jpg


Zugleitung Heinz Odenthal und Armin Rheinfeld
1.) Fanfarenzug Merkenicher Musketiere
2.) 1. Langeler Musketiere
3.) Ärm Söck
4.) Höppemötzjer vum Dörp
5.) Letzte Minut
6.) Fründe Rut Wieß
7.) Fastelovendspöppcher
8.) 1. Langeler Hunnenhorde
9.) Gruppe Kerp
10.) Blasorchester Buchholz
11.) Bärenstark
12.) Prummetaat
13.) Nie d'heim
14.) Langeler Naaksühle
15.) Negerköpp
16.) Bärenfang
17.) Kütt noch
18.) Jivelshöhner
19.) Schloppkrade
20.) Dreigestirn